PRIVAATSUSTINGIMUSED

Andmete koguja ja haldaja: Circaloop OÜ, registrikood 14087973, aadress Lee 17, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harjumaa, 13521, e-post: info@videolind.ee (edaspidi "Circaloop").

SISSEJUHATUS

Circaloop on loonud video intervjuude läbiviimise platvormi nimega "Videolind" (edaspidi "Platvorm"), mille abil Circaloop kliendid ja koostööpartnerid (edaspidi "Klient") saavad viia läbi töökohtadele kandideerijatega video teel intervjuusid. Intervjuude läbiviimise käigus esitavad töökohtadele kandideerijad (edaspidi "Kandidaat") Platvormi kaudu erinevaid vastuseid ja andmeid, sealhulgas isikuandmeid.

Circaloop jaoks on isikuandmete turvalisus oluline, mistõttu alljärgnevates privaatsustingimustes (edaspidi "Privaatsustingimused") kirjeldatakse, kuidas Circaloop kasutab ja kaitseb andmeid, mida Kandidaat Platvormi kaudu esitab. Privaatsustingimused reguleerivad Platvormi kasutamisel andmete töötlemise tingimusi, millega iga Platvormi kasutav Kandidaat või Klient peab nõustuma.

ANDMETE KOGUMINE

Platvormi sisenev Kandidaat on kohustatud esitama enda kohta järgnevad andmed:

Kliendi poolt Kandidaadi video teel intervjueerimise ja küsimuste esitamise käigus võib Kandidaat ise esitada või saab Klient videopildi ja helisalvestise teel teadlikuks järgnevatest Kandidaadi kohta käivatest andmetest: sugu, rass, sünniaeg, hariduskäik, töökoht ja eelnevad töökohad, erialased oskused, keelteoskus ja muu Kandidaadi poolt töökohale kandideerimisel esitatav informatsioon (edaspidi "Kandidaadi Andmed").

Circaloop salvestab Isikuandmed ja Kandidaadi Andmed oma serveris ja andmebaasis, sealhulgas salvestatakse läbiviidud intervjuu videopilt koos heliga ning Kandidaadi poolt esitatud vastused.

ANDMETE KASUTAMINE JA AVALDAMINE

Platvormi sisenev ja seda kasutav Kandidaat annab nõusoleku Privaatsustingimustes kirjeldatud ulatuses Isikuandmete ja Kandidaadi Andmete töötlemiseks eesmärgiga tagada video teel intervjuu läbiviimine ning vajalike andmete kättesaadavus Kliendile.

Circaloop kogub ja salvestab Isikuandmeid elektroonilisel kujul ja vajadusel, eelkõige Kliendi põhjendatud nõudmisel, teeb neist väljavõtteid ka muus vormis. Circaloop salvestab oma andmebaasis kõik Platvormi kaudu läbi viidud Kliendi ja Kandidaadi vahelised videointervjuud ja küsimustele vastamised. Kandidaadi Andmeid säilitatakse maksimaalselt 2 aastat alates intervjuu salvestamisest, misjärel andmed kustutatakse Circaloop serverist.

Circaloop edastab Isikuandmeid Kliendile, kes viib Platvormi kaudu Kandidaadiga läbi video teel intervjuu. Kliendil on juurdepääs ka Circaloop poolt salvestatud videotele. Ilma Kandidaadi eelneva nõusolekuta ei edasta, müü ega avalikusta Circaloop Isikuandmeid ega Kandidaadi Andmeid ühelegi teisele kolmandale osapoolele, sealhulgas teistele töötajaid otsivatele klientidele.

Kandidaadil on õigus tutvuda oma Isikuandmetega ja nõuda nende kustutamist või parandamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti. Kandidaadil on õigus igal ajal tagasi võtta nõusolek Isikuandmete ja Kandidaadi Andmete töötlemiseks, samuti nõuda andmete töötlemise lõpetamist ja juba kogutud andmete kustutamist. Sellekohane avaldus tuleb esitada e-posti aadressil: info@videolind.com

ANDMETE PRIVAATSUS, AUTORIÕIGUSED

Circaloop säilitab Isikuandmed, Kandidaadi Andmed ja videointervjuude salvestused oma turvalises serveris, mis on kaitstud tulemüüridega, paroolidega ja teiste tehniliste meetmetega.

Kõik autoriõigused Platvormi sisule, kujundusele ja funktsionaalsusele kuuluvad Circaloop’le.

Platvormi kasutaval Kandidaadil ei ole õigust Platvormi tarkvara mistahes viisil muuta, parandada, täiendada, lisada Platvormile teiste autorite teoseid, Platvormi ja selle funktsionaalsust mistahes osas kopeerida või kasutada muudes programmides ega vastavaid koopiaid mis tahes viisil levitada kolmandale isikule (sh müüa, kinkida või muul viisil üle anda, rentida, laenutada jms), Platvormi tõlkida, ümber töödelda ega teostada muid sõnaselgelt sätestamata õigusi, samuti on Kandidaadil keelatud avada Platvormi suletud faile või võtta välja süsteemi koodi.

LÕPPSÄTTED

Circaloop on õigustatud Privaatsustingimusi igal ajal muutma. Muudetud Privaatsustingimused jõustuvad nende avaldamisel Platvormi süsteemis.

CircaloopvõibigalajalpiirataKandidaadijuurdepääsPlatvormile,eelkõigejuhul, kui seda taotleb Kandidaati intervjueeriv Circaloop klient või koostööpartner või juhul, Kandidaat rikub Platvormi kasutamise tingimusi või neist tulenevaid kohustusi või käitub Platvormi kasutamisel ebakorrektselt.

Circaloop võib igal ajal muuta Platvormi ja selle kasutamise formaati või ülesehitust, Platvormi tehnilist lahendust ja funktsionaalsust.

Privaatsustingimustest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Võimalikke vaidlusi püüavad Circaloop ja Kandidaat lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus esimeses astmes Harju Maakohus.