VIDEOLIND TARKVARA KASUTAMISE LEPING

Käesolev leping (edaspidi "Leping") reguleerib Circaloop OÜ (edaspidi "Litsentsiandja") poolt loodud tarkvara nimega "Videolind" (edaspidi "Tarkvara") kasutamiseks andmist. Videolind Tarkvara saavad majandus- ja kutsetegevuses tegutsevad isikud oma värbamisprotsessis kasutada tööd otsivate isikute intervjueerimiseks video vahendusel.

Lepingu tähenduses hõlmab sõna "Tarkvara" ka võimalikke Litsentsisaajale kasutamiseks võimaldatud Tarkvara täiendusi, muudatusi ja uuendusi. Litsentsiandja ja Litsentsisaaja on Lepingus koos nimetatud kui "Pooled".

Kui äriühing, organisatsioon, asutus või füüsiline isik eelnimetatute esindaja või töötajana (edaspidi "Litsentsisaaja") käivitab, avab ja kasutab Tarkvara, siis kohustub Litsentsisaaja järgima käesoleva Lepingu tingimusi ning nõustub, et Leping on õiguslikult siduv. Lepingu tingimustega nõustumist kinnitab Tarkvara kasutamine.

Kui Lepingu tingimused ei ole Litsentsisaajale arusaadavad või kui Litsentsisaaja nende tingimustega ei nõustu, puudub Litsentsisaajal õigus Tarkvara süsteemi siseneda või Tarkvara kasutada.

Litsentsisaaja on teadlik, et Lepinguga Tarkvara ei müüda ja sellega seotud õigusi ei anta üle, vaid need üksnes litsentseeritakse ning antakse Lepingus toodud tingimustel ja korral Litsentsisaaja ajutisse kasutusse.

Tarkvara on kaitstud Eesti Vabariigis ja rahvusvaheliselt kehtivate autoriõigust reguleerivate normide, põhimõtete ja lepingutega, samuti muude intellektuaalset omandit puudutavate õigusnormidega.

LITSENTS TARKVARA KASUTAMISEKS

Litsentsiandja annab Litsentsisaajale mitteeksklusiivse ja mitteüleantava õiguse (s.o lihtlitsentsi) Lepingus toodud tingimustel ja korras Tarkvara kasutamiseks vastavalt selle sihtotstarbele olemasoleva funktsionaalsuse piires (edaspidi "Litsents"). Litsents kehtib üksnes Tarkvara kasutamiseks äriliseks (s.o mitteisiklikuks) otstarbeks.

Litsentsisaajal ei ole õigust Tarkvara muuta, parandada, täiendada, lisada Tarkvarale teiste autorite teoseid, Tarkvara kopeerida ega vastavaid koopiaid mis tahes viisil levitada kolmandale isikule (sh müüa, kinkida või muul viisil üle anda, rentida, laenutada jms), Tarkvara tõlkida, ümber töödelda ega teostada muid Lepingus sõnaselgelt sätestamata õigusi, samuti on Litsentsisaajal keelatud avada Tarkvara suletud faile või võtta välja süsteemi koodi.

Käesolevaga antav Litsents on ühekordne ja personaalne ning kehtib 14 päeva alates konto aktiveerimisest.. Litsents kehtib ning Litsentsist tulenevad õigused Tarkvara kasutamiseks tekivad alates hetkest, mil Litsentsiandja on peale kokkulepitud tingimuste täitmist andnud Litsentsisaajale juurdepääsu Tarkvarale.

Ilma Litsentsiandja eelneva kirjaliku nõusolekuta ei ole Litsentsisaajal õigust Tarkvara ega Lepinguga antavat litsentsi ega muid Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda mis tahes kolmandale isikule (sh müüa, kinkida või muul viisil üle anda, rentida, laenutada jms), vahendada neid kolmandale isikule (sh vahendades Tarkvara kasutusel põhinevat teenust), samuti anda all-litsentse ega võimaldada muul viisil kolmanda isiku poolset Tarkvara kasutust (v.a Tarkvara kasutamise võimaldamine Litsentsisaaja töötajatele vastavalt punktile 4.3.).

Käesolevaga antav Litsents ei anna mis tahes õigusi Litsentsiandja kaubamärkide, sh tähise "Videolind" kasutamiseks. Litsentsisaajal on keelatud eelnimetatud tähisega identse või sarnase või muul viisil assotsieeruva tähise registreerimine nii kaubamärgi kui ka domeeninimena mis tahes riigis või registris.

RAPORTEERIMINE JA TUGITEENUSED

Litsentsisaaja kohustub teatama Litsentsiandjale viivitamatult kõikidest vigadest, defektidest, probleemidest, riketest ja tõrgetest, mis ilmnevad Tarkvara kasutamisel.

Juhul, kui Litsentsisaajal tekib Tarkvara kasutamisel oluline tõrge, mis takistab Tarkvara kasutamise jätkamist Litsentsi kehtivuse ajal, kohustub Litsentsiandja sellekohase teate saamisel vastama Litsentsisaajale hiljemalt nelja (4) tööpäeva jooksul ja tegema kõik endast oleneva selleks, et võimaldada Litsentsisaajal Tarkvara edasi kasutada.

TARKVARAGA SEOTUD INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSTE KUULUVUS

Tarkvara (sh lähtekood, objektikood, Tarkvara juurde kuuluvad tekstid ja kujundused, kasutusjuhend ja muu dokumentatsioon) on kaitstud autoriõigusega. Tarkvaraga seotud autoriõigused, Tarkvara turustamisel kasutatav nime ja logoga "Videolind" seonduvad õigused, samuti mis tahes muud võimalikud intellektuaalse omandi õigused kuuluvad Litsentsiandjale või tema lepingupartneritele. Käesolev Leping ei piira Litsentsiandja õigusi nimetatud õiguste kasutamisel ja nende andmisel kolmandatele isikutele.

Tarkvara (sh lähtekood, objektikood, Tarkvara juurde kuuluvad tekstid ja kujundused, kasutusjuhend ja muu dokumentatsioon) on kaitstud autoriõigusega. Tarkvaraga seotud autoriõigused, Tarkvara turustamisel kasutatav nime ja logoga "Videolind" seonduvad õigused, samuti mis tahes muud võimalikud intellektuaalse omandi õigused kuuluvad Litsentsiandjale või tema lepingupartneritele. Käesolev Leping ei piira Litsentsiandja õigusi nimetatud õiguste kasutamisel ja nende andmisel kolmandatele isikutele.

TARKVARA KASUTAMINE KUI TEENUS

Litsentsisaaja kasutab Tarkvara oma värbamisprotsessis kandidaatide video teel intervjueerimiseks. Litsentsisaaja on täielikult vastutav intervjuude sisu ja läbiviimise eest. Pooled on kokku leppinud, et Litsentsisaaja kasutab Tarkvara kui internetipõhist Litsentsiandja poolt osutatavat teenust, mille puhul Tarkvara on installeeritud Litsentsiandja kontrollitavasse serverisse ning süsteem töötab Litsentsiandja hallataval internetilehel, kuhu Litsentsisaaja pääseb Lepingu kehtivuse ajal ligi oma kasutajanime ja parooliga personaalse lingi kaudu. Kõik Litsentsisaaja poolt läbiviidavad videointervjuud salvestatakse Litsentsiandja Euroopa Majanduspiirkonnas asuvasse serverisse.

Litsents Tarkvara kasutamiseks on personaalne, mille raames võib Litsentsisaaja anda Tarkvara kasutamise õigust ainult järgmistele kasutajatele: (i) kõik Litsentsisaaja töötajad, kelle ligipääs Tarkvarale ja videotele on Litsentsisaaja hinnangul värbamisprotsessis vajalik. Seejuures tohib Litsentsisaaja edastada Tarkvara juurdepääsu personaalse lingi ainult töötajate sellistele e-posti aadressidele, mis asuvad Litsentsisaaja ametliku e-posti aadressiga samas domeenis. Litsentsisaaja vastutab selle eest, et juurdepääsus saanud töötajad ei riku käesoleva Lepingu tingimusi.

Tarkvara kasutamise käigus loodud videointervjuude raames edastatavale infole kohaldub Litsentsiandja privaatsuspoliitika, mis on avaldatud Tarkvara juurdepääsu veebilehel. Litsentsisaaja vastutab ainuisikuliselt selle eest, et tema enda poolt videointervjuude läbiviimisel kogutud andmete töötlemiseks oleksid täidetud kõik nõutavad õiguslikud ja/või formaalsed protseduurid andmekaitse osas, sealhulgas mistahes nõutavad registritoimingud andmekaitse seadustele vastavuse tagamiseks. Samuti on Litsentsisaajal kohustus tagada tingimused, mis ennetavalt hoiavad ära Litsentsisaaja töötajate ja kolmandate isikute poolt Litsentsiandja intellektuaalse omandi võimalikud rikkumised.

Kuivõrd punktis 4.1 nimetatud süsteemil on ka teisi kasutajaid, siis lepivad Pooled kokku, et Litsentsisaajal ei ole õigust vastavat süsteemi kuritarvitada, sealhulgas (a) kasutada süsteemi ebaseaduslikel eesmärkidel või muudel eesmärkidel, milleks see ei ole loodud, või viisil, mis häirib või kahjustab süsteemi või seda haldavaid servereid; (b) kasutada süsteemi viisil, mis rikub või hävitab sellesse sisestatud andmeid ja muud informatsiooni; (c) edastada süsteemi seda kahjustavaid või kahjustada võivaid viiruseid; (d) suurendada tahtlikult süsteemi koormust, omamata selleks mõistlikku põhjendust ja vajadust; (e) kasutada süsteemi mis tahes muul viisil, mis võib kaasa tuua kahju tekkimise Litsentsiandjale või teistele süsteemi kasutavatele isikutele.

Pärast sätestatud kehtiva Litsentsi lõppemist või lõpetamist mistahes alustel lõpetab Litsentsiandja Litsentsisaaja juurdepääsu Litsentsiandja hallataval internetilehel asuvasse Tarkvara süsteemi ning serverisse. Litsentsiandja säilitab Litsentsisaaja poolt läbiviidud videointervjuud ja kogutud andmed oma serveris kaks (1) aasta alates iga intervjuu läbiviimisest, misjärel andmed kustutatakse.

Litsentsiandja jätab endale õiguse ka kehtiva Litsentsi ajal muuta Tarkvara funktsioone või toimivust, täiendada või uuendada Tarkvara. Sellised muudatused võivad sisaldada uute funktsioonide lisandumist Tarkvarale või olemasolevate funktsioonide ära jätmist.

Platvormi kasutaval Kandidaadil ei ole õigust Platvormi tarkvara mistahes viisil muuta, parandada, täiendada, lisada Platvormile teiste autorite teoseid, Platvormi ja selle funktsionaalsust mistahes osas kopeerida või kasutada muudes programmides ega vastavaid koopiaid mis tahes viisil levitada kolmandale isikule (sh müüa, kinkida või muul viisil üle anda, rentida, laenutada jms), Platvormi tõlkida, ümber töödelda ega teostada muid sõnaselgelt sätestamata õigusi, samuti on Kandidaadil keelatud avada Platvormi suletud faile või võtta välja süsteemi koodi.

Litsentsiandja jätab endale õiguse ka kehtiva Litsentsi ajal muuta Tarkvara funktsioone või toimivust, täiendada või uuendada Tarkvara. Sellised muudatused võivad sisaldada uute funktsioonide lisandumist Tarkvarale või olemasolevate funktsioonide ära jätmist

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE LEPING

Seoses käesoleva Lepingu täitmisega töötleb Litsentsiandja volitatud töötlejana isikuandmeid Litsentsisaaja kui vastutava töötleja nimel. Vastavalt vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679) on Pooled lisanud käesolevasse Lepingusse isikuandmete töötlemist reguleerivad sätted.

Litsentsiandja kohustub töötlema isikuandmeid ainult kooskõlas kohalduvate õigusaktide, käesoleva Lepingu ja Litsensisaaja kui vastutava töötleja juhistega. Käesolevas Lepingus sätestatud Litsentsiandja kohustused seoses isikuandmetega on ühtlasi Litsentsisaaja juhised Litsentsiandjale isikuandmete töötlemiseks. Lepingus reguleerimata isikuandmete töötlemise osas lähtub Litsentsiandja Litsentsisaaja täiendavatest kirjalikest juhistest või nende puudumisel seadusest.

Litsentsisaaja annab käesolevaga Litsentsiandjale üldise kirjaliku loa volitatud töötlejate kaasamiseks. Litsentsiandja teavitab Litsentsisaajat kaasatud volitatud töötlejatest. Juhul, kui Litsentsiandja soovib kaasata volitatud töötlejaid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, tagab Litsentsiandja andmeedastuse seaduslikkuse.

Litsentsiandja kohustub tagama Litsentsisaaja poolt temale töötlemiseks edastatavate isikuandmete konfidentsiaalsuse ja tagab, et kõigi isikuandmeid töötlema volitatud isikute suhtes kehtib konfidentsiaalsuskohustus.

Litsentsiandja kohustub rakendama ja aitama Litsentsisaajal kui vastutaval töötlejal rakendada asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada töödeldatavate isikuandmete turvalisus, võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning arvestades isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke.

Litsentsiandja aitab Litsentsisaajal võimaluse piires asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmete abil täita vastutava töötleja kohustust vastata taotlustele andmesubjekti õiguste teostamiseks.

Pärast andmetöötlusteenuste osutamise lõppu kustutab või tagastab Litsentsiandja Litsentsisaaja valikul kõik isikuandmed, mida Litsentsiandja volitatud töötlejana Litsentsisaaja nimel töötleb, välja arvatud juhul, kui liidu või liikmesriigi õiguse kohaselt nõutakse andmete säilitamist.

Litsentsisaaja nõudmisel teeb Litsentsiandja Litsentsisaajale kättesaadavaks kogu teabe, mis on vajalik, et tõendada isikuandmete töötlemise nõuete järgimist.

Kui Litsentsiandja saab teada Litsentsisaaja nimel töödeldavate isikuandmetega seotud rikkumisest, teavitab Litsentsiandja Litsentsisaajat sellest põhjendamatu viivituseta, märkides ära alljärgneva:

Litsentsiandja töötleb Litsentsisaajalt saadud isikuandmeid tööle kandideerivate isikute vahendamiseks ja nende hindamiseks. Selleks kogutakse, salvestatakse (nii heli kui ka video), korrastatakse, kohandatakse, muudetakse, edastatakse ja säilitatakse isikuandmeid. Töödeldavateks isikuandmeteks on nimi, sugu, e-posti aadress, heli- ja videosalvestused andmesubjektist ja muud andmed, mida kandidaadid avaldavad. Antud töötlemise kontekstis on andmesubjektideks värbamisspetsialistid, äriklientide esindajad, töötajad, tööle kandideerijad.

Vastuolu korral käesolevas Lepingus sisalduva isikuandmete töötlemise lepingu punkti ja Lepingu mis tahes muu osa või lepingulise dokumendi vahel on isikuandmete töötlemise lepingu sätted ülimuslikud.

KONFIDENTSIAALSUSKOHUSTUS

Litsentsisaaja kohustub hoidma ja kohustub tagama, et iga tema poolt Tarkvara kasutamiseks volitatud esindaja või töötaja hoiab konfidentsiaalsena temale teatavaks saanud (a) mis tahes Tarkvara ja selle toimimisega seotud teavet, informatsiooni ning materjale, mis ei ole avalikult kättesaadavad, ning (b) Litsentsiandja ärialast, kommerts- ja tehnilist informatsioon, mis ei ole avalikult kättesaadavad, ja muud Lepinguga seotud teavet, kui selle konfidentsiaalsena hoidmise vastu võib mõistlikult eeldada Litsentsiandja huvi.

Litsentsiandja kohustub hoidma konfidentsiaalsena temale teatavaks saanud Litsentsisaaja ärialast, kommerts- ja tehnilist informatsioon, mis ei ole avalikult kättesaadavad ja mille konfidentsiaalsena hoidmise vastu võib mõistlikult eeldada Litsentsisaaja huvi.

Eeltoodud konfidentsiaalsuskohustus ei puuduta siiski teavet, informatsiooni ja materjale, mis on seaduslikul viisil avalikult kättesaadavad (st muutunud avalikuks läbi avaldamise või muul viisil ilma Lepingu rikkumise või muu isiku õigusvastase käitumise) või mille avaldamisega on teine Pool kirjalikult nõustunud või mille avaldamise kohustus tuleneb õigusaktidest.

Litsentsisaaja tagastab ja/või hävitab tema valduses oleva konfidentsiaalse teabe viivitamatult Litsentsiandja nõudmisel, juhul, kui Litsentsisaaja rikub käesolevat Lepingut mistahes viisil.

Litsentsiandja tagastab ja/või hävitab tema valduses oleva konfidentsiaalse teabe viivitamatult Litsentsisaaja nõudmisel, juhul, kui Litsentsiandja rikub käesolevat Lepingut mis tahes viisil. Eeltoodu ei mõjuta Lepingu punktis 4.6 toodud andmete säilitamise kohustust Lepingu punktis 4.6 määratud tähtaja jooksul.

VASTUTUS

Juhul, kui Litsentsisaaja rikub Lepingu punktides 1.3, 1.4, 4.5 või peatükis 5 sätestatud kohustusi ja nõudeid, kohustub Litsentsisaaja igakordse rikkumise korral tasuma leppetrahvi summas, mis vastab 12 kuu Tarkvara kasutamise Litsentsitasule.

Õigus nõuda leppetrahvi ei välista Litsentsiandja õigust nõuda kahju hüvitamist leppetrahvisummat ületavas osas.

Tarkvara kasutamise õigus antakse "as is" põhimõttel ja ilma garantiita ning seetõttu puudub Litsentsisaajal õigus esitada Litsentsiandja vastu nõudeid seoses Tarkvara vigade või kasutamise ebamugavustega. Litsentsiandja kohustus on tagada, et Litsentsisaaja saab Tarkvara selliselt, nagu see Lepingu allkirjastamise ajal on, Lepingus toodud korras jätkuvalt kasutada. Litsentsiandja ei vastuta Litsentsisaaja kasutatava riistvara parameetritest või riketest, Litsentsisaaja poolt kasutatavate teiste tarkvarade mõjudest, internetiühenduse probleemidest, võrgu koormatusest, häiretest või mittetoimimisest või mis tahes muudest Litsentsiandjast mitteolenevatest asjaoludest tingitud Tarkvara kasutamise häirete eest.

Litsentsiandja ei vastuta Litsentsisaaja poolse Tarkvara kasutamise või mittekasutamise tulemuste eest. Litsentsisaaja kasutab Tarkvara täielikult omal vastutusel ning vastutab ainuisikuliselt muuhulgas Tarkvaral põhinevasse süsteemi sisestatud mis tahes andmete ja muu sisestatud informatsiooni seaduslikkuse, täielikkuse, kehtivuse jms eest, samuti video teel tehtud intervjuude eest. Litsentsiandja ei ole mingil viisil vastutav Litsentsisaaja poolt korraldatava konkursi tulemuste eest, mille raames videointervjuu läbi viiakse, ega ka video teel kandidaatide poolt edastatava info sisu eest.

Litsentsiandja ei anna Litsentsisaajale mis tahes kinnitust ning ei garanteeri;

Lisaks muudele Lepingus toodud piirangutele, on Litsentsiandja lepinguline vastutus igal juhul piiratud vaid Litsentsisaajale tekitatud otsese varalise kahjuga ja igal juhul ei ületa Litsentsisaaja poolt ühe aasta eest tasumisele kuuluvat Litsentsitasu. Litsentsiandjal ei ole kohustust hüvitada Litsentsisaajale saamatajäänud tulu või mis tahes andmete või info kadumise või hävimisega seotud või muid kaudseid kahjusid ega mittevaralist kahju. Vastutuse piirangud ei kehti kohustuse tahtlikul rikkumisel.

Kui Litsentsisaaja viivitab Litsentsitasu maksmisega, on Litsentsiandjal õigus nõuda tähtajaks tasumata summalt viivist Tellimuse Kinnituses märgitud ulatuses iga viivitatud päeva eest; ja/või pikaajalise Litsentsi puhul ajutiselt peatada Litsentsi kehtivus ja Litsentsisaaja juurdepääs Tarkvara süsteemi, teatades sellest ette.

LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPETAMINE

Leping jõustub hetkest, mil Pooled on allkirjastanud Tellimuse Kinnituse või kui Litsentsisaaja on esmakordselt Tarkvara süsteemi sisenenud, milline iganes nendest tegevustest vastavalt asjaoludele saab toimuda varem. Leping kehtib kuni Tellimuse Kinnituses märgitud Litsentsi kehtivuse lõpuni.

Kummalgi Poolel on õigus Leping ja kehtiv Litsents lõpetada, teatades sellest teisele Poolele ette üks (1) kuu. Kummagi Poole poolt ülesütlemisel puudub Litsentsisaajal õigus juba makstud Litsentsitasude tagastamisele.

Litsentsiandjal on õigus Leping lõpetada, kui Litsentsisaaja rikub oluliselt mistahes Lepingus toodud kohustust ning ei ole vastavat rikkumist heastanud 14 päeva jooksul vastava nõude esitamisest Litsentsiandja poolt.

Lepingu peatükist 5 tulenevad kohustused kehtivad tähtajatult.

Pärast Lepingu lõppemist kohustub Litsentsisaaja Litsentsiandja nõudel hiljemalt kümne (10) päeva jooksul tagastama või hävitama kõik tema valduses olevad Tarkvara koopiad ja seotud materjalid ning kustutama Tarkvara enda arvutimälust.

LÕPPSÄTTED

Kõik Lepingust tulenevad vaidlused, lahkarvamused, vastuolud, arusaamatused ja nõuded lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus esimese astme kohtuna Harju Maakohtus.

Lepingule kohaldatakse ja seda tõlgendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Litsentsiandjal on õigus käesolevaid Lepingu tingimusi muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, kohtupraktikas või kui seda tingivad muudatused Tarkvaras või osutatavates teenustes. Litsentsiandja teavitab Lepingu tingimustes ette 30 päeva ja avalikustab uued tingimused Tarkvara süsteemi keskkonnas.